اعتبار مدارک آموزشی

مدارک آموزشی فنی و حرفه ای از اعتبار بین المللی برخوردارند و امکان کسب مجوزهای صنفی به واسطه آنها وجود دارد.

همچنین با توجه به این مهم که مشاغل فنی از پردرآمدترین حرفه ها هستند، مدارک صادر شده توسط سازمان فنی و حرفه ای به عنوان یک مزیت برای متقاضیان مهاجرت به کشورهای دیگر می باشد.

کلیه دوره های آموزشی ارائه شده در مجتمع فنی فن برتر براساس استانداردها و سیلابس های سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود و کارآموزان پس از اتمام دوره های تئوری و عملی جهت شرکت در آزمون پایانی برای اخذ مدرک بین المللی به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می شوند.